Back to School WestEnd Nyereményjáték Szabályzat

Részvételi- és játékszabályzat

„Back to School” WestEnd

 

A „Back to school” rendezvényt (továbbiakban: Rendezvény) a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079) (továbbiakban: Üzemeltető) megbízásából a Touché Event Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., cégjegyzékszáma: 01-09-956331) (továbbiakban: Szervező) szervezi és bonyolítja le a WestEnd City Center Bevásárló- és Szórakoztató Központban /a továbbiakban: „Bevásárlóközpont”/.

A Rendezvény 2019. augusztus 15-31. között kerül megtartásra, melynek keretében kihelyezésre kerül egy „selfie-pont” a Bevásárlóközpontban lévő Millennium téren, s mindazok között, akik a helyszínen mobiltelefonjukkal fényképet /a továbbiakban: „fotó”/ készítenek magukról a felállított WestEnd installáció előtt (vagy készíttetnek a selfie-pontnál segítő hostess közreműködésével) és a fotót #westendsuli hashtag-gel legkésőbb 2019. szeptember 02. (hétfő) 24.00 óráig feltöltik a nyilvános Instagram fiókjukba (a továbbiakban: Játékosok), megnyerhetik a 3 db. (egyenként 100.000 Ft értékű) WestEnd vásárlási utalvány vagy az 5 db. (egyenként 10.000 Ft értékű) Starbucks ajándékcsomag egyikét /a Rendezvényhez kapcsolódó nyereményjáték a továbbiakban: „Játék”/.

A nyerteseket a jelen Játékszabályzat 7. pontja szerint sorsolja ki az Üzemeltető 2019. szeptember 19-én.

 

A Játékban való részvétel feltétele:

 

 1. A Játékban a 16. életévüket betöltött természetes személyek önállóan vehetnek részt. A fotó elkészítésekor, és a sorsolás során az Üzemeltető és a Szervező nem ellenőrzik a fotón szereplő személy életkorát, azonban nyeremény átvételére kizárólag - a saját fotóján szereplő - azon nyertes lesz jogosult, aki a nyeremény átvételekor fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy betöltötte 16. életévét, vagy 16. évnél fiatalabb Játékos esetében törvényes képviselőjével együtt veszi át a nyereményt az Üzemeltetőtől. (A Játék kapcsán az Instagramra fotót feltöltő személy a továbbiakban: Játékos). A Játékban minden Játékos 1 (egy) fotóval, és ugyanazon fotó csak egy Instagram profilhoz kapcsolódóan vehet részt.
 2. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosról készült fotó Instagramra történő feltöltése a fotónak a fotón szereplő Játékos általi, önkéntes nyilvánosságra hozatalát jelenti.
 3. A Játékban való részvétel egyben a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását is jelenti. A Játékszabályzat a Rendezvény kezdete előtt felhelyezésre kerül a westend.hu weboldalra, és nyomtatásban kihelyezésre kerül a „selfie-pont” helyszínén.
 4. A Játékból ki vannak zárva az Üzemeltető és a Touché Event Kft. dolgozói, a Játék szervezésében közreműködő további ügynökségek alkalmazottai és e személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti közeli hozzátartozói.
 5. A Játékban való részvételhez semmilyen előzetes bejelentkezés, regisztráció nem szükséges.
 6. A részvétel egyetlen feltétele, hogy a Játékos mobiltelefonjával (saját készülékével) fotót készítsen magáról a Bevásárlóközpont Millennium terén kialakított „selfie-pont” -nál, (vagy készíttessen a helyszínen jelenlévő hosstess közreműködésével) és a fotót - melyen látható kell legyen a Játékos arcképe és a „Back to school” WestEnd installáció - legkésőbb szeptember 02. 24.00 óráig #westendsuli hashtag-gel feltöltse nyilvános Instagram fiókjába. (Figyelem: a hashtag fentiektől eltérő, pontatlan beírása esetén a fotó nem vesz részt a Játékban!)

 

Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele:

 

 1. Az Instagramra határidőben feltöltött fotókat beküldő Játékosok közül az Üzemeltető - a székhelyén 2019. szeptember 19. napján, az Üzemeltető által delegált 3 tagú bizottság jelenlétében megtartott, a Játékosok profilnevéből képzett adatbázisból - sorsolás útján véletlenszerűen választja ki a Játékosok közül a 8 db. ajándéktárgy nyerteseit. A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül, s azt a sorsolási Bizottság tagjai hitelesítik. A sorsoláson az első 3 húzás alkalmával kisorsolt 3 Játékos 1 – 1 db. 000 Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű WestEnd vásárlási utalványt nyer. A sorsoláson a 4-8. húzások alkalmával kisorsolt 5 Játékos 1 – 1 db.  10.000 Ft (azaz tízezer forint) értékű Starbucks ajándékcsomagot nyer.

A nyerteseket az Üzemeltető az Instgramon elérhető felhasználói nevük alapján, az Instagramon értesíti, a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

A nyertesek a fenti értesítés részükre történő megküldésétől számított 30 (harminc) naptári nap határidőn belül vehetik át a nyereményüket az Üzemeltető 1062 Budapest, Váci út 3. sz. alatt lévő „Sóház” Irodaház fszt-i Marketing Irodájában, munkanapon 10.00 – 16.00 óra között.

A nyerteseknek a nyeremények átvételével kapcsolatosan a e-mail címen lesz lehetőségük az Üzemeltetővel történő közvetlen kommunikációra.

A nyeremény átvételekor a nyertesnek személyesen kell eljárnia, és saját fényképes igazolványával kell igazolnia, hogy betöltötte 16. életévét. 16 évesnél fiatalabb nyertes Játékos esetén a nyeremény átvételére a Játékos kizárólag törvényes képviselője jelenlétében, a törvényes képviselő hozzájárulásával jogosult.

 1. A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget az Üzemeltető viseli.
 2. Ha a nyertes nem veszi át a nyereményét a 7. pont szerinti 30 (harminc) naptári nap határidőn belül (vagy nem igazolja 7. pont szerinti átvételi jogosultságát), a jelen pont szerinti határidő lejártával a nyereményhez való joga elévül, s az Üzemeltető más marketing akciójához lesz jogosult felhasználni a nyeremény tárgyát.
 3. A Játék lebonyolítása során az Üzemeltető – a nyertesek adatainak a nyeremény átvételekor történő rögzítésén kívül – nem kezel személyes adatot. A nyertesek adatai kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a nyereményről történő értesítéssel egyidejűleg kerül megküldésre a nyertesek részére.
 4. Az Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy a Játékból /a nyereményhúzáson való részvételből/ egyoldalú döntésével kizárjon minden olyan fotót, amely a közízlést, vagy mások jogait, érdekeit sérti vagy veszélyezteti, vagy amely összeegyeztethetetlen a Játék szellemével.
 5. Az Üzemeltető és a megbízásából közreműködő Touché Event Kft. a Játékkal és a jelen Részvételi- és játékszabályzattal kapcsolatosan (a 7. pont szerinti, a nyertesekkel történő kommunikációt kivéve) nem folytat kommunikációk a Játékosokkal.

 

Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető

Korlátolt Felelősségű Társaság