Játékszabályzat

Részvételi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató a Westend 2020. május-júniusi „Tiéd a választás szabadsága” nyereményjátékához

I. A nyereményjáték szervezője: 

a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079), mint a Westend Bevásárlóközpont /a továbbiakban: „Westend”/ üzemeltetője /a továbbiakban: Szervező/. 

II. A nyereményjáték célja, a részvétel feltételei:

A Szervező facebook oldalán játékos vélemény-nyilvánításra invitálja a Westend látogatóit és vásárlóit a bevásárlóközpont kínálatához illeszkedő témákban (divat, szórakozás, gasztronómia), felkínálva nekik a döntés, választás szabadságát két lehetséges képi világ megjelenítésével.

Kérjük, oszd meg velünk döntésedet, a felkínált lehetőségek, szituációk közül melyiket választanád, melyik áll közelebb a te ízlésedhez!

Ha részt kívánsz venni nyereményjátékunkban, ahhoz 2 feltételt /a továbbiakban együtt: „Feltételek”/ kell együttesen teljesítened:

  • „lájkold” a Westend Facebook oldalán a Játék meghirdetéséhez kapcsolódó posztunkat, melynél a jelen Részvételi Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót is elhelyeztük! (Figyelem: a „lájk” elküldésével kijelented, hogy a jelen Szabályzatot és Tájékoztatót megismerted és elfogadtad!)
  • írd be kommentben a poszt alá, hogy te melyik lehetőséget választanád a felkínált opciók közül

3 héten keresztül heti 1 játékot indítunk. Mindazon játékosaink között, akik a Feltételeket a nyereményjátékunk /a továbbiakban: „Játék”/ időtartama alatt – 2020. május 25. – 2020. június 12. napja között - teljesítik, 1-1db. - egyenként 30.000 Ft értékű - Westend vásárlási Ajándékkártyát sorsolunk ki az adott játékhét végén.

1. játék: 2020. május 25-28., sorsolás 2020. május 29.
2. játék: 2020. június 1-4., sorsolás 2020. június 5.
3. játék: 2020. június 8-11., sorsolás 2020. június 12.

III. A Játékban való részvétel további feltételei:

 1. A Játékban minden olyan, a 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki teljesítette a II. pont szerinti Feltételeket /a továbbiakban: „Játékos”/. 

2. A Játékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján történhet. A Játékban való részvételhez a Feltételek teljesítésén túl, a Játékos Facebook profilján nyilvánosságra hozott felhasználói elnevezésen túlmenően nem szükséges további személyes adat megadása. A Játékosról készült fotó, vagy bármely más, rá vonatkozó további személyes adat Facebook-on történő - a Játékos, vagy harmadik személy általi - közzétételéért a Szervező nem felel. Egy játékos akár mindhárom játékhét sorsolásában részt vehet, ha indul az adott heti játékban, eleget téve az I. és II. pontban leírt feltételeknek.

3. Nyeremény átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a nyeremény átvételekor érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy a Feltételek teljesítésekor már betöltötte 16. életévét. 

4. A Játékban való részvétel egyben a jelen Szabályzat és Tájékoztató elfogadását is jelenti. A jelen Szabályzat és Tájékoztató a Játék kezdete előtt felhelyezésre kerül a www.westend.hu weblapra, a Játék II. pont szerinti időtartamának teljes idejére.

5. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti közeli hozzátartozóik.

IV.  Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele:

6. A Feltételeket teljesítő Játékosok közül a Szervező a Játékosok profilnevéből képzett adatbázisból a II. pontban részletezett időpontokban véletlenszerűen választja ki a nyertest. A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül. 

A sorsolásokon az első húzás alkalmával kisorsolt Játékos nyeri meg a 30.000 Ft értékű (összesen 6 db., egyenként 5.000 Ft névértékű) Westend vásárlási Ajándékkártyát.

A nyertessel a Facebook-on elérhető felhasználói neve alapján veszi fel a kapcsolatot a Szervező, a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

A nyertes azt követő 30 (harminc) naptári napos határidőn belül veheti majd át a nyereményét a Szervező 1062 Budapest, Váci út 3. sz. alatt lévő „Sóház” Irodaház fszt-i Marketing Irodájában, ha nem állnak fenn a COVID járvány kapcsán a Westend működését korlátozó hatósági intézkedések, és a nyertes is minden korlátozástól mentesen átveheti a nyereményét.  A nyeremény átvételekor a nyertesnek személyesen kell eljárnia, és saját fényképes igazolványával kell igazolnia, hogy a Feltételek teljesítésekor már betöltötte 16. életévét.

A nyertesnek a nyeremény átvételével kapcsolatosan a marketing@westend.hu e-mail címen lesz lehetősége a Szervezővel történő közvetlen kommunikációra.

7. A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

8. Ha a nyertes nem veszi át a nyereményét a 6. pont szerinti 30 (harminc) naptári nap határidőn belül (vagy nem igazolja 6. pont szerinti átvételi jogosultságát), a jelen pont szerinti határidő lejártával a nyereményhez való joga elévül, s a Szervező más marketing akciójához lesz jogosult felhasználni a nyeremény tárgyát.

9. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játékból /és a nyereményhúzáson való részvételből/ egyoldalú döntésével kizárjon minden olyan, a közízlést, vagy mások jogait, érdekeit sértő vagy veszélyeztető közlést, megjegyzést, amely összeegyeztethetetlen a Játék céljával és szellemiségével. 

10. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt a Szervező azonnal közzéteszi a Westend weboldalán.

11. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, hogy a Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szervező a jelen Részvételi szabályzattal tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Facebook nem szponzorálja a Játékot, azt kizárólagosan a Szervező szervezi és bonyolítja le, ideértve a II. pont szerinti nyereménynek a Játékhoz való biztosítását is. 

12. A Szervező a Játékkal és a jelen Szabályzattal kapcsolatosan (a 6. pont szerinti, a nyertessel történő kommunikációt kivéve) nem folytat kommunikációt a Játékosokkal.

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője által 2020. május 25-június 12. között lebonyolításra kerülő „Tiéd a választás szabadsága” nyereményjátékhoz kapcsolódó, a Játékosok és a Játék nyertese személyes adatainak kezeléséről

A Játék lebonyolítója és egyben adatkezelő: Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail címe: adat@westend.hu /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3. sz., e-mail cím: adat@westend.hu.) /a továbbiakban: „Társaság”/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (nyereményjáték lebonyolítása) során a Társaság által megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

1. A Társaság, mint a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője, 2020.május 25-június 12. között nyereményjátékot /a továbbiakban: „Játék”/ rendez, melynek keretében mindazon, 16. életévét betöltött természetes személy, aki Facebook-profillal rendelkezik, és teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” II. pontjában írt részvételi Feltételeket /ide értve jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játékot követően megtartásra kerülő ajándék-sorsoláson.

 2.  Az adatkezelés célja: a Játékban részt vevő felhasználók /a továbbiakban: „Játékosok”/ által a Társaság részére - a Társaság Facebook oldalára - megküldött, a Bevásárlóközponttal kapcsolatos vásárlói, illetve látogatói vélemények marketing célú megismerése és feldolgozása, majd a Játék időtartamát követően a nyertes /a továbbiakban: „Nyertes”/ kisorsolása, értesítése, és részére a nyeremény átadása /a jelen tájékoztatóban a Játékosok és a Nyertes a továbbiakban együtt: „Érintettek”/. További adatkezelési cél - a Nyertes adatai esetében - a nyereménye után fizetendő nyereményadó Társaság általi megfizetése, és a járulék-fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetés felé.

 3. A kezelt adatok köre: 

(i) a Játékosok esetében: a Facebook-profilon megadott név; 

(ii) a Nyertes esetében: a Facebook- profilon megadott név, továbbá a nyeremény átvételéhez: vezeték- és keresztnév, lakcím, aláírás, mely utóbbi adatokat a Nyertes a nyeremény átvételekor írásban ad meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a nyeremény nem vehető át.

 4. Adatkezelési műveletek: az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsemmisítése.

 5. Az adatkezelés jogalapja: 

  • a 3. (i) pont szerinti adatok esetében: az Érintett hozzájárulása;
  • a 3. (ii) pont szerinti adatok esetében: az Érintett hozzájárulása és a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 6.  Adatok tárolásának helye, időtartama: a Játék kezdetétől a nyereménysorsolásig a Társaság marketing osztálya kezeli a 3. (i) pont szerinti személyes adatokat, majd sorsolást követő 30 nap elteltével - a Nyertes adatai kivételével - a Társaság törli a 3. (i) pont szerinti adatokat.

A Nyertes 3. (ii) pont szerinti adatait a Társaság (a nyereményadó és járulék-fizetési kötelezettségek teljesítésére tekin-tettel) az Átvételi Elismervény Nyertes általi aláírását követően, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja a Társaság a székhelyén. 

7. Adatfeldolgozó: a Társaság a Játék lebonyolításához nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

A Nyertes 3. (ii) pont szerinti adatai esetében (a nyereményadó és -járulék Társaság által történő megfizetésére tekintettel) igénybe vett adatfeldolgozó: a Gránit Pólus Központi Kft. (1062 Budapest, Váci út 1.-3.), mely a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti könyvelési kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látja el. 

 8.  Kik ismerhetik meg az adatokat? A 3. (i) pont szerinti adatokat a Társaság marketing osztályának munkatársai ismerhetik meg. A 3. (ii) pont szerinti adatokat a Társaság marketing osztályának és a 7. pont szerinti adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg. 

Jogszabályban rögzített esetekben személyes adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóságok részére. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

  • tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;
  • adatai helyesbítését;
  • adatai törlését /a 3. (ii) adatok kivételével/
  • adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).

 9.2. Panasz előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a fent írtaknak megfelelően/: Westend Üzemeltető Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail cím: adat@westend.hu).

 9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).  

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Westend Üzemeltető Kft.
(a Játék szervezője)