× Átváltok a Westend applikációra

Keresd a kuponokat a Westend Appban

Aurora nyereményjáték

Részvételi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

a Westend „AURORA” nyereményjátékához

 

I. A nyereményjáték szervezője: 

a Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079), mint a Westend Bevásárlóközpont /a továbbiakban: Westend/ üzemeltetője /a továbbiakban: Szervező/.

 

II. A nyereményjáték és annak részvétel feltételei:

A Szervező 2022. január 15 – 2022. február 15. között fotó kiállítást rendez a Westend földszintjén Matthias Ulz fotóművész munkáiból.

 

A kiállításhoz nyereményjáték /a továbbiakban: Játék/ kapcsolódik, melynek részvételi feltételei az alábbiak:

 

a)    a Játékban és azt követő nyereménysorsoláson való részvétel feltétele, hogy a Játékos „kövesse” a westendshoppingcenter, matthias_ulz és alina_zapphire instagram oldalát, és kommentben írja meg, hogy kivel látogatná meg a Westendben található Aurora Kiállítást;

 

b)    mindazon Játékosok, akik 2022. január 17 – 2022. január 23. között /legkésőbb 2022.01.23. 24.00 óráig/ teljesítik az a) pont szerinti feltételt, nyereménysorsoláson vesznek részt, és megnyerhetik Matthias Ulz egyik fotójának a művész által dedikált próbanyomatát (1 db. nyeremény kerül kisorsolásra).

 

 

A Játékban és a sorsoláson való részvételhez a fentieken túlmenően a Játékosoknak nincs további teendője.

 

 

 

III. A Játékban való részvétel további feltételei:

1. A Játékban minden, 16. életévét betöltött természetes személy részt vehet.

2. A Játékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján történhet. A Játékban való részvételhez a Játékos önkéntesen, saját hozzájárulása alapján használhatja Instagram felületét, ott megadott nevét és egyéb személyes adatait.

A Játékosról az Instagramon elérhető személyes adatok Játékos, vagy harmadik személy általi közzétételéért és felhasználásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékos a Játékban történő részvételével hozzájárul:

·       az Instagramon általa elérhetővé tett személyes adatainak a Szervező és harmadik személyek általi megismerhetőségéhez,  

·       a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételéhez szükséges (az Adatkezelési Tájékoztató 3. pontja szerinti) személyes adatainak a Szervező általi (az Adatkezelési Tájékoztató 6. pontja szerinti) kezeléséhez és tárolásához.

3. Nyeremény átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a nyeremény átvételekor érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy 2022. január 17. napjáig már betöltötte 16. életévét. 

4. A Játékban való részvétel egyben a jelen Szabályzat és Tájékoztató elfogadását is jelenti. A jelen Szabályzat és Tájékoztató a Játék kezdete előtt felhelyezésre a Westend weboldalára (https://westend.hu/aurora-nyeremenyjatek), a Játék II. pont szerinti időtartamának teljes idejére.

5. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti közeli hozzátartozóik.

 

IV.  Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele:

A Szervező 2022. január 24. napján, székhelyén tartja meg a nyertesek sorsolását, melynek során a II. b) pont szerinti Játékosok Instagramon használt neveiből képzett adatbázisból véletlenszerűen választja ki a nyertest. A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül. A sorsolást követően a Szervező a nyertes Játékos Instagram oldalán értesíti a nyertest a nyeremény átvételének lehetőségéről. A nyertes az értesítéstől számított 30 (harminc) napon belül veheti át nyereményét a Szervező 1062 Budapest, Váci út 3. sz. alatt lévő „Sóház” Irodaházban. A nyeremény átvételekor a nyertesnek személyesen kell eljárnia, és saját fényképes igazolványával kell igazolnia, hogy 2022.01.17. napjáig betöltötte 16. életévét.

A nyertesnek a nyeremény átvételével kapcsolatosan a marketing@westend.hu e-mail címen lesz lehetősége a Szervezővel történő közvetlen kommunikációra.

 

A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

 

Ha a nyertes nem veszi át a nyereményét a 30 napos határidőn belül, a nyereményhez való joga elévül, s a Szervező más marketing akciójához lesz jogosult felhasználni a nyeremény tárgyát.

V. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot a Szervező azonnal közzéteszi a www.westend.hu weboldalon.

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel az Instagram által végzett adatkezelésért, arra kizárólag az Instagram szabályai vonatkoznak.

 

VI. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, hogy sem az Instagram, sem más harmadik fél nem szponzorálja a Játékot, azt kizárólagosan a Szervező szervezi és bonyolítja le, ideértve a II. pont szerinti nyereménynek a Játékhoz való biztosítását is. 

 

VII. A Szervező a Játékkal és a jelen Szabályzattal kapcsolatosan (a IV. pont szerinti, a nyertesekkel történő kommunikációt kivéve) nem folytat kommunikációt a Játékosokkal.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője által 2022. január 17-23. között tartott „AURORA” nyereményjáték nyertese személyes adatainak kezeléséről

 

A Játék lebonyolítója és egyben adatkezelő: Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail címe: adat@westend.hu /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3. sz., e-mail cím: adat@westend.hu.) /a továbbiakban: Társaság/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (nyeremény kisorsolása és átadása) során a Társaság által megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

1. A Társaság, mint a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője, 2022. január 17-23. között nyeremény-játékot /a továbbiakban: Játék/ rendez, melynek keretében mindazon, 16. életévét betöltött természetes személy, aki teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” II. a) és b) pontjában írt részvételi Feltételeket, részt vesz a Játékot követően megtartásra kerülő ajándék-sorsoláson.

2.  Az adatkezelés célja: a nyereményt átvevő nyertes /a továbbiakban: Érintett/ részére a nyeremény átadása, a nyeremény után fizetendő nyereményadó Társaság általi megfizetése és a járulék-fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetés felé, továbbá - amennyiben ahhoz az Érintett külön is hozzájárul - a Nyeremény átadásáról készülő fotó Szervező általi, marketing célú használata.

 3. A kezelt adatok köre: a) a nyeremény átvételéhez: vezeték- és keresztnév, lakcím, aláírás, mely utóbbi adatokat az Érintett a nyeremény átvételekor írásban ad meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a nyeremény nem vehető át; b) a Nyeremény átadásáról készülő fotón: az Érintett képmása.

 4. Adatkezelési műveletek: az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsemmisítése.

 5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, valamint a 3. a) pont szerinti esetben a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.  Adatok tárolásának helye, időtartama:

 

-  a 3. a) pont szerinti adatokat a Társaság (a nyereményadó és járulék-fizetési kötelezettségek teljesítésére tekintettel) az Átvételi Elismervény Érintett általi aláírását követően, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja a Társaság a székhelyén; 

-  a 3. b) pont szerinti adatokat a Társaság 5 (öt) évi tárolja, azt követően törli.

 

 

7. Adatfeldolgozók: a Társaság a sorsolás lebonyolításához nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az Érintett 3. a) pont szerinti adatai esetében (a nyereményadó és -járulék Társaság által történő megfizetésére tekintettel) igénybe vett adatfeldolgozó: a Gránit Pólus Központi Kft. (1062 Budapest, Váci út 1.-3.), mely a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti könyvelési kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látja el. 

 

8.  Kik ismerhetik meg az adatokat? az Érintett 3. a) pont szerinti adatait a Társaság marketing osztályának és a 7. pont szerinti adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg. Az Érintett 3. b) pont szerinti adatait - amennyiben az Érintett a fotó elkészítéséhez és marketing célú felhasználásához hozzájárul - a www.westend.hu weboldal, Facebook és Instagram oldal látogatói ismerhetik meg.

Jogszabályban rögzített esetekben személyes adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóságok részére. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

·      tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;

·      adatai helyesbítését;

·      adatai törlését /a 3. a) pont szerinti adatok kivételével/

·      adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).

 

 9.2. Panasz előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme: Westend Üzemeltető Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail cím: adat@westend.hu).

 9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).  

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Westend Üzemeltető Kft.