× Átváltok a Westend applikációra

Keresd a kuponokat a Westend Appban

Műanyagmentes Július II. játékszabályzat

Részvételi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 
a Westend 2021. „Műanyagmentes Július - MIA USA” nyereményjátékához

I. A nyereményjáték szervezője: 

a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079), mint a Westend Bevásárlóközpont /a továbbiakban: „Westend”/ üzemeltetője /a továbbiakban: Szervező/. 

II. A nyereményjáték célja, a részvétel feltételei:

A Szervező Facebook oldalán játékra invitálja a Westend látogatóit és vásárlóit a 2021. július 26-30. között a „Műanyagmentes Július - MIA USA” kampánya kapcsán. A játék célja a Műanyagmentes Július kapcsán a tudatos vásárlásra való felhívás és a bevásárlóközpontban található üzlet népszerűsítse, ennek érdekében a Szervező  1 db MIA USA szépségápolási ajándékcsomagot sorsol ki a Facebook játékosok között. A nyeremény értéke: 20 000 Ft. Továbbiakban: Nyeremény

 

Nyereményjáték a Westend Facebook oldalán

 

🎁NYEREMÉNYJÁTÉK🎁

Játssz, és nyerj meg a 20 000 forint értékű MIA USA ajándékcsomagot!

Tudtad, hogy a MIA USA MY.ORGANICS termékcsaládja GREEN PE dobozban kerül forgalomba? A palackok készítéséhez cukornádat használnak, melyek újrahasznosított, újra feldolgozható, biológiailag lebomló palackok.

💥Ha szeretnél részt venni a játékban, akkor nincs más dolgod, mint:

🙌Kommentben megosztani velünk, hogy neked számít-e a vásárlásnál, hogy milyen csomagolást használ egy üzlet.

🙌A poszt likeolásával elfogadni az alábbi linken található játékszabályzatot:

A játék július 29-ig éjfélig tart, sorsolás július 30-án.

 

III. A Játékban való részvétel további feltételei:

 1. A Játékban minden olyan, a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki teljesítette a II. pont szerinti Feltételeket /a továbbiakban: „Játékos”/. 

2. A Játékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján történhet. A Játékban való részvételhez a Feltételek teljesítésén túl, a Játékos Facebook profilján nyilvánosságra hozott felhasználói elnevezésen túlmenően nem szükséges további személyes adat megadása.

3. A Játékosról készült fotó, vagy bármely más, rá vonatkozó további személyes adat Facebookon történő - a Játékos, vagy harmadik személy általi - közzétételéért a Szervező nem felel.

4. A Játékban való részvétel egyben a jelen Szabályzat és Tájékoztató elfogadását is jelenti. A jelen Szabályzat és Tájékoztató a Játék kezdete előtt felhelyezésre kerül a www.westend.hu weblapra, a Játék II. pont szerinti időtartamának teljes idejére.

5. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti közeli hozzátartozóik.

 IV.  Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele:

6. A Feltételeket teljesítő Játékosok közül a Szervező a Játékosok profilnevéből képzett adatbázisból a II. pontban részletezett időpontban véletlenszerűen választja ki az 1 fő (egy) nyertest. A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül. 

A sorsolásokon az első húzás alkalmával kisorsolt 1 Játékos nyeri meg a Nyereményt. A nyertessel a Facebookon elérhető felhasználói neve alapján veszi fel a kapcsolatot a Szervező. A nyeremény a sorsolástól számított 30 napon belül vehető át a Westend Üzemeltető Kft. székhelyén (1062 Budapest, Váci út 3.), a marketing osztályon.

A nyertesnek a nyeremény átvételével kapcsolatosan a marketing@westend.hu e-mail címen lesz lehetősége a Szervezővel történő további kommunikációra.

7. A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

8. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játékból /és a nyereményhúzáson való részvételből/ egyoldalú döntésével kizárjon minden olyan, a közízlést, vagy mások jogait, érdekeit sértő vagy veszélyeztető közlést, megjegyzést, amely összeegyeztethetetlen a Játék céljával és szellemiségével. 

9. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt a Szervező azonnal közzéteszi a Westend weboldalán.

10. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, hogy a Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szervező a jelen Részvételi szabályzattal tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Facebook nem szponzorálja a Játékot, azt kizárólagosan a Szervező szervezi és bonyolítja le, ideértve a II. pont szerinti nyereménynek a Játékhoz való biztosítását is. 

11. A Szervező a Játékkal és a jelen Szabályzattal kapcsolatosan (a 6. pont szerinti, a nyertessel történő kommunikációt kivéve) nem folytat kommunikációt a Játékosokkal.

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője által 2021. július 26-30. között lebonyolításra kerülő „Műanyagmentes Július - MIA USA” nyereményjátékhoz kapcsolódó, a Játékos és a Játék nyertese személyes adatainak kezeléséről

A Játék lebonyolítója és egyben adatkezelő: Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail címe: adat@westend.hu /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3. sz., e-mail cím: adat@westend.hu.) /a továbbiakban: „Társaság”/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (nyereményjáték lebonyolítása) során a Társaság által megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

1. A Társaság, mint a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője 2021. július 26-30. között nyereményjátékot /a továbbiakban: „Játék”/ rendez, melynek keretében mindazon, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Facebook-profillal rendelkezik, és teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” II. pontjában írt részvételi Feltételeket /ide értve jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játékot követően megtartásra kerülő ajándék-sorsoláson.

 2.  Az adatkezelés célja: a Játékban részt vevő felhasználók /a továbbiakban: „Játékosok”/ által a Társaság részére - a Társaság Facebook oldalára - megküldött, a Bevásárlóközponttal kapcsolatos vásárlói, illetve látogatói vélemények marketing célú megismerése és feldolgozása, majd a Játék időtartamát követően a nyertes /a továbbiakban: „Nyertes”/ kisorsolása, értesítése, és részére a nyeremény átvételéhez szükséges kód megküldése /a jelen tájékoztatóban a Játékosok és a Nyertes a továbbiakban együtt: „Érintettek”/. 3. A kezelt adatok köre: a Facebook-profilon megadott név.

3. A kezelt adatok köre:

(i) a Játékosok esetében: a Facebook-profilon megadott név;

(ii) a Nyertesek esetében: a Facebook- profilon megadott név, továbbá a nyeremény átvételéhez: vezeték- és keresztnév, lakcím, aláírás, mely utóbbi adatokat a Nyertes a nyeremény átvételekor írásban ad meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a nyeremény nem vehető át.

A Játékos a részvételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook profilján általa nyilvánosságra hozott személyes adatainak kezelésére a Facebook – mint önálló adatkezelő - adatkezelési szabályzatai vonatkoznak.

 

 4. Adatkezelési műveletek: az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsemmisítése.

 5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása; 

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 6.  Adatok tárolásának helye, időtartama: a Játék kezdetétől a nyereménysorsolásig a Társaság marketing osztálya kezeli a 3. (i) pont szerinti személyes adatokat, majd sorsolást követő 30 nap elteltével - a Nyertes adatai kivételével - a Társaság törli a 3.  pont szerinti adatokat.

A Nyertesek 3. (ii) pont szerinti adatait a Társaság (a nyereményadó és járulék-fizetési kötelezettségek teljesítésére tekintettel) az Átvételi Elismervény Nyertes általi aláírását követően, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja a Társaság a székhelyén.

7. Adatfeldolgozó: a Társaság a Játék lebonyolításához nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

A Nyertes 3. (ii) pont szerinti adatai esetében (a nyereményadó és -járulék Társaság által történő megfizetésére tekintettel) igénybe vett adatfeldolgozó: a Gránit Pólus Központi Kft. (1062 Budapest, Váci út 1.-3.), mely a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti könyvelési kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látja el.

 8.  Kik ismerhetik meg az adatokat? A 3. pont szerinti adatokat a Társaság marketing osztályának munkatársai ismerhetik meg. Jogszabályban rögzített esetekben személyes adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóságok részére. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

        tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;

        adatai helyesbítését;

        adatai törlését;

        adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).

 

 9.2. Panasz előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a fent írtaknak megfelelően/: Westend Üzemeltető Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail cím: adat@westend.hu).

 9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).  

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 Westend Üzemeltető Kft.
(a Játék szervezője)