× Átváltok a Westend applikációra

Keresd üzleteink ajánlatait a Westend Appban!

Légy része a Mátrixnak és nyerj

Részvételi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

a Westend „Légy része a Mátrixnak és nyerj” nyereményjátékához

 

I. A nyereményjáték szervezője: 

a Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079), mint a Westend Bevásárlóközpont /a továbbiakban: Westend/ üzemeltetője 

/a továbbiakban: Szervező/.

II. A nyereményjáték célja, a részvétel feltételei:

A Szervező 2021. december 17 – 2021. december 19. között „Mátrix” installációt állít fel a Westend Millennium udvarának területén, ahol a látogatók (a fenti napokon 13.00 - 20.00 óra között) a PillanatPro technika segítségével fotót készíttethetnek magukról, melyet a PillanatPro által számukra átadásra kerülő QR kód segítségével kizárólag saját maguk tekinthetnek meg.

 

A fotót a „Légy része a Mátrixnak és nyerj” játékban /a továbbiakban: Játék/ részt vevő személyről /a továbbiakban: Játékos/ a PillanatPro munkatársa a PillanatPro saját /az installációnál felállított/ technikájával készíti el és rögzíti, majd azt követően nyomtatásban adja át az elkészült fotó Játékos általi megtekintéséhez szükséges QR kódot a Játékos részére.

 

A fotó elkészítését követően, a helyszínen közreműködő hostess az Üzemeltető által a Játékhoz rendszeresített (sorszámozott) Igazoló-szelvényt ad át a Játékosnak, mellyel a Játékos részt vesz az Üzemeltető által 2021. december 20. napján megtartásra kerülő sorsoláson (lsd. IV. pont).

 

FONTOS: a Játékos (amennyiben nyereményét át kívánja venni) őrizze meg az Igazoló-szelvényt, mert a Szervező csak annak ellenében tudja átadni a nyereményét.

 

A Játékban és a sorsoláson való részvételhez a fentieken túlmenően a Játékosoknak nincs további teendője.

 

(Minden Igazoló-szelvény 1 db. közepes Popcorn menüt tartalmaz, melyet a Játékos 2021. december 31-ig válthat be a Westend Cinema Citybe büfében, a Mátrix 4 filmre megváltott mozijegy bemutatásával egyidejűleg.). A kupon más akcióval nem összevonható és nem váltható készpénzre. (A Westend Cinema City csak sérülésmentes kupont fogad el)

 

Sorsolásra kerülő nyeremények:

 

(i)       10 (tíz) kisorsolt Játékos fejenként 4.500 Ft (négyezer-ötszáz forint) névértékű Westend Winter Wonderland ajándékkártyát kap, melyet a Westend Ajándékkártya elfogadó üzleteiben történő vásárláskor, valamint a Westend Cinema Cityben mozijegy vásárlásához is felhasználhat, 2022. február 28-ig. (az Ajándékkártyát elfogadó üzletek listája: );

(ii)     1 Játékos részére pedig 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékű Westend Ajándékkártya kerül kisorsolásra (mely névértékben levásárolható a Westend Ajándékkártya-elfogadó üzleteiben, 2022. június 30-ig).

III. A Játékban való részvétel további feltételei:

1. A Játékban minden, 16. életévét betöltött természetes személy részt vehet.

2. A Játékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján történhet. A Játékban való részvételhez (a „PillanatPro” fotón túlmenően) nincs szükség személyes adatra. A Játékosról készült PillanatPro fotó, vagy bármely más, rá vonatkozó további személyes adat Facebook-on vagy bármely más közösségi felületen történő - a Játékos, vagy harmadik személy általi - közzétételéért a Szervező nem felel.

A Játékos a Játékban történő részvételével hozzájárul:

·         a PillanatPro fotó elkészítéséhez és a fotónak az Adatkezelési Tájékoztató 7. pont a) bekezdésében nevezett adatfeldolgozó általi – legfeljebb 30 /harminc/ naptári napra történő – tárolásához;

·         a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételéhez szükséges (az Adatkezelési Tájékoztató 3. pontja szerinti) személyes adatainak a Szervező általi (az Adatkezelési Tájékoztató 6. pontja szerinti) kezeléséhez és tárolásához;

·         az Installációnál a Játék időtartama alatt a Szervező megbízásából eljáró fotós által készített helyszíni fényképfelvételek Szervező általi (marketing célú) felhasználásához.

3. Nyeremény átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a nyeremény átvételekor érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy 2021. december 17. napjáig már betöltötte 16. életévét. 

4. A Játékban való részvétel egyben a jelen Szabályzat és Tájékoztató elfogadását is jelenti. A jelen Szabályzat és Tájékoztató a Játék kezdete előtt felhelyezésre a Westend weboldalára (https://westend.hu/matrix), a Játék II. pont szerinti időtartamának teljes idejére.

5. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti közeli hozzátartozóik.

 IV.  Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele:

A Szervező a 2021. december 20. napján, székhelyén tartja meg a nyertesek sorsolását, melynek során a Játékosok részére kiosztott Igazoló-szelvények sorszámainak listájából képzett anonim adatbázisból véletlenszerűen választja ki a II. (i) pont szerinti 10 (tíz) főt, mint a (4.5000 Ft értékű) Westend Winter Wonderland ajándékkártyák nyerteseit, valamint a II. (ii) pont szerinti főnyeremény (50.000 Ft értékű Westend Ajándékkártya) nyertesét. A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül. 

 

A sorsolást követően a Szervező a Facebook oldalán teszi közzé a nyertes Igazoló-szelvény sorszámokat, s minden egyes nyertes a birtokában lévő Igazoló-szelvénynek a Szervező részére történő átadása /és a nyeremény átvételét igazoló Elismervény kitöltése és aláírása/ ellenében veheti át a nyereményt.

A nyertesek legkésőbb 2022. január 21. napjáig vehetik át nyereményeiket a Szervező 1062 Budapest, Váci út 3. sz. alatt lévő „Sóház” Irodaház fszt-i Marketing Irodájában. A nyeremény átvételekor a nyertesnek személyesen kell eljárnia, és saját fényképes igazolványával kell igazolnia, hogy 2021. december 17. napjáig betöltötte 16. életévét, valamint be kell mutatnia a nyertes sorszámot tartalmazó, sérülésmentes Igazoló-szelvényt.

 

A nyertesnek a nyeremény átvételével kapcsolatosan a marketing@westend.hu e-mail címen lesz lehetősége a Szervezővel történő közvetlen kommunikációra.

A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Ha a nyertes nem veszi át a nyereményét 2022.01.21. napjáig, ezen határidő lejártával a nyereményhez való joga elévül, s a Szervező más marketing akciójához lesz jogosult felhasználni a nyeremény tárgyát.

V. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot a Szervező azonnal közzéteszi a www.westend.hu/matrix weboldalon.

VI. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, hogy a PillanatPro nem szponzorálja a Játékot, azt kizárólagosan a Szervező szervezi és bonyolítja le, ideértve a II. pont szerinti nyereménynek a Játékhoz való biztosítását is. 

VII. A Szervező a Játékkal és a jelen Szabályzattal kapcsolatosan (a IV. pont szerinti, a nyertesekkel történő kommunikációt kivéve) nem folytat kommunikációt a Játékosokkal.

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője által 2021. december 17-19. között lebonyolításra kerülő „Légy része a Mátrixnak és nyerj” nyereményjátékhoz kapcsolódó, a Játék nyertesei személyes adatainak kezeléséről

 

A Játék lebonyolítója és egyben adatkezelő: Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail címe: adat@westend.hu /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3. sz., e-mail cím: adat@westend.hu.) /a továbbiakban: Társaság/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (nyereményjáték lebonyolítása) során a Társaság által megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

1. A Társaság, mint a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője, 2021. december 17-19. között nyeremény-játékot /a továbbiakban: Játék/ rendez, melynek keretében mindazon, 16. életévét betöltött természetes személy, aki teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” II-III. pontjában írt részvételi Feltételeket /ideértve jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játékot követően megtartásra kerülő ajándék-sorsoláson.

2.  Az adatkezelés célja: a nyereményt átvevő nyertesek /a továbbiakban: együtt: Érintettek/ részére a nyeremény átadása, a nyeremény után fizetendő nyereményadó Társaság általi megfizetése és a járulék-fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetés felé, továbbá a Játék idején készült helyszíni fotók Szervező általi, marketing célú használata.

 3. A kezelt adatok köre: a) a nyeremény átvételéhez: vezeték- és keresztnév, lakcím, aláírás, mely utóbbi adatokat az Érintett a nyeremény átvételekor írásban ad meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a nyeremény nem vehető át; b) a Játék idején készült helyszíni fotókon látható Játékosok képmása; c) a Játékosról készült PillanatPro fotón látható képmás.

 4. Adatkezelési műveletek: az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsemmisítése.

 5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, valamint a 3. a) pont szerinti esetben a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 6.  Adatok tárolásának helye, időtartama: a 3. a) pont szerinti adatokat a Társaság (a nyereményadó és járulék-fizetési kötelezettségek teljesítésére tekintettel) az Átvételi Elismervény Érintett általi aláírását követően, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja a Társaság a székhelyén;  a 3. b) pont szerinti adatokat a Társaság 5 (öt) évi tárolja, azt követően törli; a 3. c) pont szerinti adatokat a 7.2. pont szerinti adatfeldolgozó legfeljebb a fotó elkészítésétől számított 30 /harminc/ napig tárolja, azt követően haladéktalanul törli.

7. Adatfeldolgozók: a Társaság a sorsolás lebonyolításához nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az Érintettek 3. a) pont szerinti adatai esetében (a nyereményadó és -járulék Társaság által történő megfizetésére tekintettel) igénybe vett adatfeldolgozó: a Gránit Pólus Központi Kft. (1062 Budapest, Váci út 1.-3.), mely a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti könyvelési kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látja el. 

Az Érintettek 3. c) pont szerinti adatai (a PillanatPro fotó) elkészítéséhez igénybe vett adatfeldolgozó: ENDRU-MEDIA Bt. (székhelye: 9400 Sopron, Erdély utca 5., cégjegyzékszáma: 08-06-013134).

 8.  Kik ismerhetik meg az adatokat?  a Társaság marketing osztályának és a 7. pont szerinti adatfeldolgozók munkatársai ismerhetik meg. Jogszabályban rögzített esetekben személyes adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóságok részére. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

·      tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;

·      adatai helyesbítését;

·      adatai törlését /a 3. pont szerinti adatok kivételével/

·      adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).

 

 9.2. Panasz előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme: Westend Üzemeltető Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail cím: adat@westend.hu).

 9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).  

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.